Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: G.F. Noordhuis ten Have. Hierna genoemd ondernemer.

De onderneming/ 25° Noord is aanbieder van groepsuitjes, zomerkampen en groepsaccommodatie met daarbij behorende horeca, gevestigd aan Zuideind 25, 9525 TJ Drouwenerveen. Hierna genoemd 25° Noord.

Accommodatie: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventaris en meegehuurde zaken;

Contractant: diegene die namens zichzelf, of namens een groep, de overeenkomst met de ondernemer afsluit;

Groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de accommodatie te verblijven.

Overeenkomst: Door een reservering te doen gaat u een overeenkomst aan met 25° Noord. Wederzijds dient men zich hier aan te houden. Degene die voor eigen rekening of als vertegenwoordiger van een derde persoon de overeenkomst met 25° Noord aangaat is persoonlijk verantwoordelijk voor het nakomen van de overeengekomen zaken.

Arrangement: Indien 25° Noord voor u een arrangement heeft samengesteld dan zijn de tarieven per persoon, inclusief BTW en reserveringskosten, tenzij anders is aangegeven. Dit zijn vaste, niet meer onderhandelbare prijzen. Het aantal volwassenen is meestal bepalend voor de arrangementsprijs. Het minimumbedrag voor een arrangement is ten allen tijde: Het bij reservering opgegeven aantal deelnemers.

Activiteit: Door de ondernemer bedrijfs- of beroepsmatig georganiseerde dan wel aangeboden activiteit of combinatie van activiteit en dienst.

Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van een arrangement en/of activiteit;

Huisregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op, rond en in de accommodatie.

Annulering: De schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf of vóór aanvang van de activiteit.

Artikel 2: Werkingssfeer en inhoud overeenkomst
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten door of namens de ondernemer gedaan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk in de overeenkomst is afgeweken.
2. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.
3. Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de klant prevaleren de voorwaarden van de ondernemer. Dit laat onverlet dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende schriftelijke afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de contractant en/of de deelnemer van deze voorwaarden wordt afgeweken.
4. De ondernemer is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als de contractant deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

 1. De ondernemer stelt voor de overeengekomen doeleinde(n) de overeengekomen accommodatie ter beschikking voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
 3. Bij overnachting in één van de accommodaties is de contractant gehouden de ondernemer uiterlijk op de dag van de aankomst een lijst van groepsdeelnemers te overhandigen.
 4. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
 5. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. De klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de ondernemer of het feitelijk deelnemen aan een activiteit of door het betalen van de overeengekomen prijs dan wel een deel hiervan.

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid

 1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking gestelde accommodatie, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

Artikel 4: prijs en prijswijziging

Prijs 1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van nutsvoorziening en andere bijbehorende kosten.

 1. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct de activiteit of op de deelnemer en/of contractant betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten met inachtneming van de afgesproken termijnen. Het totale bedrag dient uiterlijk op de dag van de aankomst in het bezit van de ondernemer te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien de contractant ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning zijn betalingsverplichtingen niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in 3 en 4.
 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de contractant per mail laten weten. De contractant kan de opzegging ongedaan maken door binnen 7 dagen na de verzending of de overhandigde opzeggingsbrief alsnog aan de betalingsverplichtingen te voldoen.
 4. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de accommodatie te ontzeggen.
 5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijnen is de contractant de wettelijke rente verschuldigd, vanaf de datum waarop de betalingstermijn verstrijkt.
 6. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
 7. De tarieven per persoon zijn inclusief BTW en reserveringskosten, tenzij anders is aangegeven. Dit zijn vaste, niet meer onderhandelbare prijzen. Het aantal volwassenen is meestal bepalend voor de arrangementprijs. Het minimumbedrag voor een arrangement is ten allen tijde: Het bij reservering opgegeven aantal deelnemers.
 8. Het vervoer naar andere locaties is altijd op eigen gelegenheid tenzij anders overeengekomen.
 9. Prijzen en tijden zoals afgesproken bij reservering blijven gelden, druk & typefouten voorbehouden.
 10. Betaling kan per bank of contant. De eindafrekening dient echter uiterlijk 14 dagen na factuurdatum bij ons binnen te zijn,
 11. Fouten maken is menselijk. Mochten wij of u zelf binnen 14 dagen na facturering / contante betaling een fout in de afrekening ontdekken dan wordt dit alsnog gecorrigeerd. U krijgt dan een bedrag teruggestort of dient dit alsnog bij te betalen.

Artikel 6: Annulering

 1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

2.Bij annulering betaalt de klant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 • Bij annulering meer dan 12 maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 12 tot 6 maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 4 tot 6 maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 2 tot 4 maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering binnen 2 maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
 • Bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs;
 1. Verplaatsing van de datum geldt als annulering, echter kunnen er andere afspraken over de annuleringskosten gemaakt worden, mits de nieuwe datum binnen 3 maanden te zijn van de oorspronkelijke huurdatum. Het niet verlenen van (overheids)vergunningen wordt niet aangemerkt als overmacht.
 2. Bij huur van de accommodatie zal de schadeloosstelling naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de accommodatie door een andere contractant wordt gereserveerd voor de dezelfde periode of een gedeelte daarvan ten behoeve van evenveel personen of minder en er geen ander gedeelte van de accommodatie beschikbaar is in die periode. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 25,00 en een maximum van € 55,00.

Artikel 7: Voortijdig vertrek door de deelnemer
Bij voortijdig vertrek door de deelnemer is de contractant de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd.

Artikel 8: Verplichtingen van de klant
1. De contractant dient er zorg voor te dragen dat door de deelnemers de door de ondernemer gehanteerde gedrag- en huisregels, daaronder begrepen de regels betreffende aan en af-meldingsverplichtingen worden nageleefd.
2. De ondernemer houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens het arrangement of de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

 1. De contractant dient de groepsleden op de hoogte te stellen van de geldende huisregels.
  4. Alcoholgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden met uitzondering van activiteiten als proeverijen,pubquiz en kookworkshops. Deze dient dan wel als laatste activiteit uitgevoerd te worden.
 2. Deelnemers onder de 18 jaar dienen ten allen tijden begeleid te worden door een volwassene.

Artikel 9: Tussentijdse opzegging door de ondernemer

 1. Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst , de voorwaarden, de huisregels of de voorschriften van het bevoegde gezag ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de contractant en/of (een van) de groepsleden de accommodatie te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden nalaat de accommodatie te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de contractant de accommodatie te ontruimen.
 3. De ondernemer kan een deelnemer uitsluiten van verdere deelname aan de activiteit en ten opzichte van deze deelnemer de overeenkomst ontbinden indien de deelnemer ondanks voorafgaande waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mededeelnemers bezorgt, dan wel de veiligheid van zichzelf en/of anderen in gevaar brengt of op onverantwoorde wijze om gaat met natuur en milieu of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van de activiteit bederft.
  4. Alle hieruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de klant.
  5. Indien de ondernemer of vertegenwoordiger tussentijdse opzegging wenst, moet hij dit de deelnemer persoonlijk laten weten en tevens dient hij de klant hiervan in kennis te stellen.
 4. Indien de contractant en/of (een van) de groepsleden van oordeel is/zijn dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan een Nederlandse rechter. (art. 12) De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.
 5. De ondernemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzien en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals bijvoorbeeld (burger)oorlog, terreur, politieke onrust, natuurrampen, voedselschaarste, algemene stakingen, weersomstandigheden etc. De ondernemer is verplicht de klant onverwijld en met opgaaf van redenen van de opzegging op de hoogte te stellen.
  8. De ondernemer heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indiende lichamelijke conditie van de deelnemer naar oordeel van de ondernemer hem/haar ongeschikt maakt voor (verdere) deelname aan de activiteit.
  9. De ondernemer heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.
  10. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn accommodatie, met name niet ten gevolge van onjuist, ondeskundig en onoordeelkundig gebruik van keuken en de inventaris, tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen.
 2. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of van de groepsleden voor zover het gaat om schade die aan de contractant of de groepsleden kan worden toegerekend.
 3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 4. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 5. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van €455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 6. 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de deelnemer van overlast die wordt veroorzaakt door andere deelnemers, passende maatregelen te nemen.
  De deelnemer is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inschatting of hij/zij in voldoende conditie is om desbetreffende activiteiten te beoefenen.

Artikel 11: Klachten

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de overeenkomst als bedoeld in artikel 2 en 3 dient zo spoedig mogelijk door de contractant te worden gemeld aan de ondernemer , opdat deze een passende oplossing kan treffen.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de contractant dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van de activiteit, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de ondernemer.
 3. Indien achteraf blijkt dat de contractant niet aan deze meldingsplicht voldaan heeft en de ondernemer dientengevolge niet in de gelegenheid gesteld is de tekortkoming te verhelpen, kan de contractant hierover geen recht op vergoeding meer eisen.

Artikel 12: Incassokosten

Ten laste van de contractant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de contractant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling.

Artikel 13: Ontbinding

 1. Indien de gehuurde accommodatie buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst te ontbinden. Indien het tenietgaan van de accommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de accommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen kan de contractant schadevergoeding eisen.
 2. Indien mogelijk kan de ondernemer de contractant een gelijk-waardige vervangende accommodatie tegen een gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de contractant kiezen tussen ontbinding of het aanvaarden van de vervangende accommodatie.

Artikel 14: Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.

Deze voorwaarden treden in werking per 1 mei 2013 voor overeenkomsten die op of na die datum zijn gesloten.

image